a Mátészalkai Vizsgaközpont
 Vizsgabizottsági és feladatkészítő/véleményező névjegyzékébe történő jelentkezéshez

A Mátészalkai Szakképzési Centrum szervezeti egységeként létrejövő Mátészalkai Vizsgaközpont akkreditációját készíti elő, melynek egyik feltétele a vizsgáztatáshoz szükséges személyi feltételek megléte. A fentiekre tekintettel az alábbi nyílt felhívást teszi közzé.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) bekezdése alapján a vizsgabizottság három tagból áll, melynek két tagját az akkreditált vizsgaközpont delegálja és bízza meg:

  • mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését,
  • értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét.

Kamarai megbízás hiányában a vizsgaközpont bízza meg a vizsgafelügyelőt is.

Az akkreditált vizsgaközpontok által szervezett vizsgákra a mérési és értékelési feladatokat ellátó tagok kijelölése és megbízása alábbi vizsgákra történhet:

– az Szkr.-ben kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai vizsgái, (22 képzési területen)

– a Szakmajegyzékben szereplő szakmák részszakmáinak szakmai vizsgái, (22 képzési területen)

– a szakmai képzésben megszerezhető szakképesítések képesítő vizsgái (22 képzési területen) .

A felügyelői, mérési és értékelési feladatokat ellátó tagok névjegyzékébe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni. (Mátészalkai Vizsgaközpont pályázható szakképesítései)

A Mátészalkai Vizsgaközpont a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben található szakmák (szakmairányok), részszakmák, illetve a szakképzésért felelős miniszter által kiadott szakképesítések tekintetében alakítja ki a vizsgabizottsági tagi névjegyzéket.

A pályázaton történő részvétel feltételei

A vizsgabizottság tagja csak olyan személy lehet, aki:

– a vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.
büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat,
-a pályázat beadásának nem feltétele a szakmai gyakorlat, de a megbízásoknál előnyt jelenthet.

A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon vagy elektronikusan kell benyújtani.

A pályázati adatlap és kötelező mellékletei (Mind egyben .ZIP tömörítéssel):

A regisztrációs lapon jelölhetőek a feladatkészítő/véleményező feladatok is. Ezen jelölés alapján a pályázó egy külön adatbázisba is bekerülhet, ha megfelel az alábbi kritériumoknak:

a vizsgán megszerezhető szakterület oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik, oktatási vagy munkatapasztalata van.

Amennyiben csak erre a területre pályázik a következő dokumentumok beadása szükséges:

• Szakmai önéletrajz, melyben szerepelnek a vizsgáztatással/feladatkészítéssel kapcsolatos tapasztalatok
• Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatainak névjegyzékben való közzétételéhez, kezeléséhez, vizsgaközpontok közötti megosztásához
• Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje:

Folyamatosan várjuk a pályázatokat!

A megfelelőségről a jelentkezőt e-mailben értesítjük.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat kérjük, papír alapon aláírva adják be! (A regisztrációs lapot kitöltve word formátumban és papíron aláírva is kérjük kitölteni, mail címünkre elküldeni).

A pályázatokat papír alapon az alábbi címre kérjük eljuttatni: Mátészalkai Vizsgaközpont, 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12.

Aki már belekerült a névjegyzékbe személyes adatainak változását vagy vizsgáztatási/feladatkészítői körének változását a „Változásbejelentő” űrlapjainkon papír alapon jelezheti számunkra.

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:

                                                                                                      Kovács Zoltán

                                                                                                 vizsgaközpont vezető

                                                                                                     +36/30/9255680